top of page
Kiwalogga.jpg

Certifierad Sakkunnig i Tillgänglighet

Som Sakkunnig av Tillgänglighet hjälper jag er i byggprocessen så att myndighetskrav uppfylls. 

Jag är certifierade hos Kiwa och finns registrerad hos Boverket.

Nybyggnad och ombyggnad

 

Det är ungefär samma krav som ställs på ombyggnad som nybyggnad.

Hur kraven tillämpas beror på byggnadens förutsättningar, vilka kulturhistoriska kvaliteter byggnaden har samt hur stor ändringen är.

Som tillgänglighetskonsult har jag inte rätt att medge avsteg men får rekommendera hur byggnadsnämnden/kommunen ska göra. De kan sedan medge avsteg från kraven.

Granskning

 

Vi granskar ritningar i olika skeden av byggprocessen, som t.ex.

  • skisser

  • programhandling

  • systemhandling

  • bygglov

  • förfrågningsunderlag

  • bygghandling

 

Efter granskning skriver vi ett utlåtande i vilket vi försöker vara så tydlig som möjligt för att underlätta uppföljning eller justering av ritningar.

Besiktning

Inte sällan önskas ett besiktningsutlåtande (utförandekontroll) när byggnaden/ombyggnaden är klar. Det är ofta bra att samma person som gjort inledande granskningen sedan besiktigar det färdiga bygget.

Vi utför besiktningar och utfärdar besiktningsutlåtanden.

Rådgivning

 

Om ni behöver råd om hur ni ska gå till väga tidigt i ett projekt  så hör gärna av er. Det är ofta fördelaktigt för projekteringen att stämma av tidigt. 

 

bottom of page