top of page
Horisontalsnitt

Certifierad Kontrollansvarig

 

Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

 

Jag har kompetens som kontrollansvarig sedan 2012 med certifiering hos RISE tidigare SP-SITAC.

Som kontrollansvarig medverkar jag till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Jag hjälper dig bland annat att ta fram ett förslag till kontrollplan.

För projekt som ritats av Atlant Arkitekter AB brukar jag rekommendera att välja en kontrollansvarig från annat håll som inte tidigare medverkat i projektet. Detta för att få en helt fristående syn på saker och ting.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Vad är syftet med kontrollplanen?

Vid utförandet av lov- och anmälanpliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav på den bebyggda miljön uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

När behövs en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan och bygglagen uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men som  kontrollansvarig hjälper jag er så att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska jag som den kontrollansvarig underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

 

Som kontrollansvarig ska jag närvara vid:

  • tekniska samråd,

  • besiktningar och andra kontroller, samt

  • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

 

Jag dokumenterar mina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Som kontrollansvarig ska jag också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked som behövs för att få börja använda byggnaden.

Det finns inget krav i lagen på att jag som kontrollansvarig måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och den kontrollansvarige har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder bör kontrollansvarige delta.

Som kontrollansvarig är jag inte en besiktningsman och utför inga kontroller själv på platsbesöken. Jag är ungefär som en revisor som ska granska de inblandade entreprenörernas egna utförda kontroller och upplysa byggherren om eventuella brister eller saknade kontroller. Som kontrollansvarig styr jag inte över era entreprenörer.

På mina platsbesök kan jag hjälpa till med frågor om kontrollplanen samt entreprenörens kontrollarbete. Frågor om byggnadsnämndens beslut, bygglovet samt start och slutbesked. Även lagstiftningen som rör byggnationen. Frågor om byggnadsteknik, konstruktion, installationer och materialval däremot bör entreprenör eller hustillverkare/projektörer svara på då det ligger utanför KAs uppdrag.

bottom of page